نام شهر نام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراه تلفن ثابت-مرکز آدرس
شیرازخانم قهرمان درمانگاه رسول اعظم 09173200159071-37435813شیراز-بلوار رسول اعظم درمانگاه رسول اعظم بخش فیزیوتراپی
اقلید آقای احمدی مرکز سالمندان احسان 09173521418071-42552209شیراز-شهرستان اقلید-بلوار شریعتی ساختمان سابق راهنمایی رانندگی مرکز سالمندان احسان