1-در دستگاه unix U500 هردو پراب فرکانس 1 و2 مگاهرتز کار میکنن و سطحشون متفاوته یا هر 2 سطح براشون مساوری و هر پراب یه فرکانس کاری مجزاست ؟
ج:2پراب با سطح مقطع مساوی فرکانس متفاوت و در لحظه فقط از 1 پراب میتوان خروجی گرفت .
2-دستگاه استیمولاتور پیشنهادی برای شخص قطع نخاع چه دستگاهی است ؟
ج:830A
3-در دستگاه لیزر L600تنظیمات حالت پالس متغیره یا پیش فرض ؟(یعنی 10% 20% 30% 100% داره یا خیر) ؟
ج:فرکانس از 1 تا 10 کیلو هرتز قابل تغییر است .