نام شهر
نام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراه تلفن ثابت-مرکز آدرس
تهرانآقای پویا فراهانی Home Visit09123031118
شیرازخانم سلیمانی Home Visit09175322432
تهران آقای متانت Home Visit09037400244
مشهدخانم تیموری Home Visit09017263518
بابل خانم رقیه موسوی خطیر Home Visit09112137435مازندران-بابل -میدان حمزه کلا-کوچه بسیج 4روبروی مدرسه مهر پردیس