نام شهر نام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراه تلفن ثابت-مرکز آدرس  
بیرجند مهدی زاهدی پور رازی 09155610272056-32238390بیرجند خیابان مفتح -مفتح یک-پلاک4بیر